Hướng dẫn nhanh cho anh em kiếm đồ ngay khi Open game

1. Traint ngọc các loại :
tại máp Barack (ngọc bless soul chaos cre life)
Blood 8
Devil 7
Chaoscatle
Sum - Thỏ - và các sự kiện khác doppo bạch long điện gaion

2. Săn ngọc Custom tỉ lệ 10% thành công: tại máp Barack - nhặt hoa mai vàng về đổi tại Bottrade Sub-1 lorencia (133.128) (tính năng,exl,may mắn, socket,cấp độ, thần ...)

3. Săn đồ exl cấp 1 - 5 :
.săn boss vàng
Click vào đây để xem
.sự kiện doppo + gaion + bạch long điện..
(Đrop 2 Optione)

4. Săn đồ 380 : Kundun - Đi tháp Maya Click vào đây để xem
Lưu ý : mới open chưa mở item này, đang mở Item cấp 5 exl max 4 Option
Đã mở nguyên liệu 2.5 tại boss này vào ngày Openbeta

5. Săn đồ socket : Medusa
Click vào đây để xem
Lưu ý : mới open chưa mở item này, đang mở Item cấp 5 exl max 4 Option
Đã mở nguyên liệu 2.5 tại boss này vào ngày Openbeta

6. Săn đồ SS12 : Quỷ vương - Nhện
Click vào đây để xem
Lưu ý : mới open chưa mở item này, đang mở Item cấp 5 exl max 4 Option
Đã mở nguyên liệu 2.5 tại boss này vào ngày Openbeta

7. Săn điểm PC Point để cộng hưởng : Click vào đây để xem

8. Đi sự kiện Sum + Thỏ săn ngọc :
Click vào đây để xem

9. Nhặt lông vũ + hhht : đã mở ngay khi Open tại máp Icarus Click vào đây để xem chỉnh auto nhặt

10. Cách ep Wing 2.5 : Click vào đây để xem

11. Cách ep Wing 3 : Click vào đây để xem

12. Cách ep Wing 4 : Click vào đây để xem

13. Cách ep Wing 8 : Click vào đây để xem

14. Cách ep Wing Siêu Wing : Click vào đây để xem

15. Cách chỉnh auto nhặt cho các Item : Click vào đây để xem

16. Cách kiếm vé đi Sky :
.Mua shop PC trong game
.Đem 1 áo tàng hình + 8 về lorencia sv 1 gd với NPC Bottrade là dc

17. Cách kiếm gấu hằng ngày :
chia sẽ FB ở mục Event - Share Facebook


19. Hướng dẫn cụ thể xài AUTORESET trong game và Autoreset khi OFF game
.Click vào link này để xem HD - /autoreset hoặc /autoresetvip

20. Cách kiếm nguyên liệu Wing 2.5 + 3 + 4 + 8 + Siêu wing
.Săn boss Kundun
.Săn boss Medusa
.Săn boss Quỷ Vương
.Săn boss Nhện
.Săn boss Tháp tinh luyện Maya

View more latest threads same category: